Sotning och Brandskyddslagen

Brandskyddskontroll

Den 1 januari 2004 ersattes den tidigare ”sotningslagen” med den nya lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Liksom tidigare lagstiftning (räddningstjänstlagen 1986:1102) anges det att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risker för brand. Om det vid kontrollen upptäcks brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

  • Sotbildning och beläggningar,
  • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
  • Temperaturförhållanden,
  • Tryckförhållanden och täthet,
  • Drift och skötsel.

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskydds-anordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall som MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) har bestämt (se MSBFS 2014:6). Från och med 1:e januari 2015, beroende på vilken anläggning du har och hur den används, är intervallen, 3 eller 6 år.

Hur ofta ska det utföras i din fastighet?

Värmepannor

  • Eldning med fasta bränslen, t ex ved, pellets eller flis, 3 år (ska tillämpas senast f.o.m 2018-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 2-års intervall)
  • Eldning med pellets i standardiserad anläggning, 6 år (ska tillämpas senast f.o.m 2021-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 2-års intervall)
  • Eldning med olja eller gas 6 år (ska tillämpas senast f.o.m 2021-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 4-års intervall)

Lokaleldstäder

  • Lokaleldstäder som eldas mer än ca 500 kg/år (knappt 1 m2 staplad ved), 3 år (ska tillämpas senast f.o.m 2018-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 2-års intervall)
  • Lokaleldstäder som eldas mindre än ca 500 kg/år (knappt 1 m2 staplad ved), 6 år (ska tillämpas senast f.o.m 2021-01-01, dessförinnan får kontroll utföras med 8-års intervall)

Avgifter
Avgifterna för brandskyddskontroll baseras på den taxa som din kommun har beslutat. För att göra vårt arbete så tidseffektivt som möjligt brandskyddskontrollerar vi hus för hus i ett och samma område. Om vi har en annan ledig tid då vi finns i ditt område, och som passar dig, kostar en eventuell ombokning inget extra. Ombokning till en annan tidpunkt, då vi inte finns i ditt område, kommer bli något dyrare eftersom vi då behöver åka till ditt område en extra gång.